การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. จากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานีการบรรยาย “WIMARC (ไวมาก) : ระบบ IoT Smart Farm สำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมและควบคุมระยะไกล”
โดย ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สวทช.


การบรรยาย “การสนับสนุนของโปรแกรม ITAP สวทช. และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ”
โดย คุณชนากานต์ สันตยานนท์
ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช.


ถาม-ตอบ และเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าโครงการสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SME

 

Tags: , , , , ,