นักวิจัย สวทช. พัฒนาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างของประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลการกัดกร่อนและสภาพอากาศเป็นเวลา 3 ปี ณ สถานีทดสอบ 7 แห่ง ทั่วประเทศ แล้วนำไปสร้างสมการความสัมพันธ์สำหรับพื้นที่ติดชายทะเล และพื้นที่ไม่ติดชายทะเล

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้ จะช่วยให้วิศวกร ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป เข้าใจความรุนแรงของการกัดกร่อนในตำแหน่งต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งมาจากปัจจัยทางอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน และปริมาณเกลือทะเล เป็นหลัก ปัจจุบันมีฐานข้อมูลอัตราการกัดกร่อน สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าทนบรรยากาศ ในอนาคตจะเพิ่มเติมวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ และระบบขนส่งทางราง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,