การถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็ว และชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว” และพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โถงอาคาร C ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,