การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กกับคำตอบไม่เล็กของเกษตรกร วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกษตรกรรายย่อยซึ่งมีอาชีพเพาะปลูกข้าวต้องเผชิญคือ ค่าใช้จ่ายในการขนข้าวเปลือกจากพื้นที่ปลูกไปสียังโรงสีข้าวที่อยู่ไกล นอกจากนี้ในบางพื้นที่มีแต่โรงสีข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการข้าวเปลือกจำนวนมากต่อการสีแต่ละครั้ง ส่งผลให้เกษตรกรที่มีผลผลิตไม่มากต้องรอผลผลิตจากเกษตรกรรายอื่น เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกให้มีปริมาณมากพอต่อการสี

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้เป็นสิ่งหนึ่งที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติตระหนักโดยตลอด ทีมวิศวกรของศูนย์จึงพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กขนาด 10 แรงม้า ราคาไม่แพงออกมา โดยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่ศูนย์พัฒนา มีประสิทธิภาพในการสีข้าว 150-200 กิโลกรัม/ชั่วโมง สามารถสีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว นอกจากนี้ยังใช้กระแสไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ในการทำงาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานในชุมชนตอนที่ 1/5

ตอนที่ 2/5

ตอนที่ 3/5

ตอนที่ 4/5

ตอนที่ 5/5

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,