เงินที่ได้รับบริจาคเข้ามาในกองทุน สวทช. จะจัดสรรไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่เยาวชน ครู และอาจารย์ ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น โครงการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทาง และการจัดประกวดแข่งขัน

สวทช. มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้กองทุนนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศ โดยนอกจากผู้บริจาคจะได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศแล้ว ยังสามารถนำยอดการบริจาค ไปใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,