สวทช. จัดกิจกรรม Navanurak Story Creator Challenge 2020 ประกวดเรื่องเล่า “Digital Story Telling” เพื่อส่งเสริมเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้รู้จักและเข้าใจการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนวนุรักษ์ ในการเก็บข้อมูล บริหารจัดการ แลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศให้น่าสนใจ

โดยให้นำเสนอเรื่องราว โคกสลุง Model ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ ที่นำเสนอความประทับใจ สะท้อนความรู้สึก ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ สามารถติดตามเรื่องราวนี้ได้ที่ https://www.navanurak.in.th/

 

Tags: , , , , , , , , , , ,