บริษัทจับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนา “School Bright” ระบบบริหารงานโรงเรียนในรูปแบบซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน มาช่วยลดภาระในการดำเนินงานของครูอาจารย์ในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกระบบในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร การรวบรวมคะแนนและการตัดเกรด งานกิจกรรมนักเรียน เอกสารวิชาการ งานธุรการ งานบริหารบุคลากร ฯลฯ

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ เข้าร่วมกับศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. และได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ในด้านต่างๆ เช่น การทำแผนธุรกิจ การนำเสนอผลงาน รวมทั้งการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ซึ่งได้รางวัลหลายรายการ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากโรงเรียนและสถานศึกษา นวัตกรรมติดตลาด และมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,