นักวิจัย สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยประหยัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงการติดโรคระบาด ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่มีความแข็งแรง สามารถเพิ่มปริมาณต้นมันสำปะหลังได้ 3-4 เท่า ในเวลา 1 เดือน และเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดขนาดเล็ก หรือ Mini stem cutting ในการตัดท่อนพันธุ์ให้มีขนาดเล็กเพียง 1-2 ตา เมื่อนำไปปลูกในแปลงแล้วได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากวิธีการของเกษตรกรที่ใช้ท่อนพันธุ์ขนาดยาว

โดย สวทช. ได้ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนเพื่อนำไปขยายผล อาทิ ให้คำแนะนำในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง ให้แก่บริษัทพูลอุดม จำกัด รวมทั้งส่งมอบท่อนพันธุ์และกล้ามันสำปะหลังคุณภาพดีสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 จากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ mini stem cutting จำนวน 2,000 ต้น เพื่อร่วมทดสอบประสิทธิภาพผลผลิตเปรียบเทียบกับการใช้ท่อนพันธุ์ปกติ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,