กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งขับเคลื่อน BCG Model รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเติบโต โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง BCG Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B BIO Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ C Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว

 

Tags: , , , , , , , , , , ,