พิธีประกาศผล และมอบรางวัล (on-line) “ประกวดเรื่องเล่า NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. จากห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , , ,