ด้วยนโยบายการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ 3 ระบบ ของรัฐบาล ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียกว่า BCG economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทย ด้วยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม BCG economy Model จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไทย จากทำมากแต่ได้น้อย ไปสู่ทำน้อยแต่ได้มาก โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่

การขับเคลื่อน BCG economy Model จึงเป็นการกระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดจนบรรลุเป้าหมายนโยบาย Thailand 4.0

 

Tags: , , , , , , , , , ,