แบคทีรีโอฟาจหรือฟาจ เป็นไวรัสที่สามารถเข้าทำลาย และย่อยสลายแบคทีเรียได้ โดยจะเข้าทำลายเฉพาะแบคทีเรียเจ้าบ้าน ไม่ทำลายแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จะหยุดเพิ่มจำนวน เมื่อเชื้อแบคทีเรียเจ้าบ้านหมดไป เหมาะจะนำมาใช้ป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคพืชหลายชนิด

แต่การใช้แบคทีรีโอฟาจ ก็ยังมีปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข คือ ความคงทนของแบคทีรีโอฟาจ ซึ่งโครงสร้างที่เป็นโปรตีน และดีเอ็นเอนั้นแตกสลายได้ง่าย นักวิจัย สวทช. จึงได้ทำการศึกษา และสร้างองค์ความรู้ด้านความคงทนของฟาจ และปัจจัยต่างๆที่มีผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาความคงทนของฟาจให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเก็บรักษา และนำไปใช้งานจริงในพื้นที่เกษตรกรรม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,