เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมอันชาญฉลาด ที่สร้างความสามารถให้คอมพิวเตอร์และเครื่องจักร คิด วิเคราะห์ วางแผนสื่อสารและตัดสินใจได้ ประเทศไทยได้บรรจุเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแห่งอนาคต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พัฒนาสะสมองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาองค์ความรู้สำคัญ และข้อมูลที่เป็นความมั่นคงของชาติในหลากหลายด้าน ด้านเกษตร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมายและจริยธรรมด้าน AI

ประเทศไทยต้องมี National AI Startegy เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมให้ AI สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคนในชาติอย่างแท้จริง

 

Tags: , , ,