สวทช. ร่วมกับผู้ประกอบการไทย จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและกระจายสินค้า หรือ Innovation Network Center ขึ้น ณ อาคารนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ช่วยเหลือการทำการตลาดแบบเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการและนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยและต้องการนำผลงานวิจัยนั้น ผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์

ผู้ประกอบการที่มีผลงานวิจัย สามารถทำการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานภาครัฐ และขึ้นบัญชีสินค้านวัตกรรมไทย นำออกมาจำหน่ายได้จริง และประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เกิดการจ้างงานจากบริษัทที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,