ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 เป็นต้นมา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้จัดตั้งโครงการนักวิจัยแกนนำขึ้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย ที่มีศักยภาพสูงในระดับศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ในหลากหลายมิติ อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเผยแพร่ผลงาน ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพ เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ

รวมทั้งการผลิต และพัฒนาบุคลากรวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การสนับสนุนนักวิจัยแกนนำจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมวิจัยไทย รวมทั้งผลักดันส่งเสริมให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งในเชิงพาณิชย์ และในเชิงสาธารณะประโยชน์ได้ในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , ,