การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากโปรไบโอติกในประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-403 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จาก จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์นั้น พบว่ามีความสนใจการใช้การใช้จุลินทรีย์ในกลุ่มโปรไบโอติกในเพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหาร และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคอีกด้วย โดยการจัดสัมมนานี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์โปรไบโอติกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังทำให้ทราบถึงคุณประโยชน์ต่างๆ ของโปรไบโอติก

โดยการสัมมนาได้จะมีการกล่าวถึงข้อมูลที่ได้จากรวบรวมมุมมองที่หลากหลายจากทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักการตลาด นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนถึงนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรไบโอติกในประเทศไทย โดยมีวิทยากรจากภาคเอกชน และนักวิจัยที่จะให้ข้อมูลเรื่องการใช้ประโยชน์โปรไบโอติกในมนุษย์ และในสัตว์ รวมถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาด้านโปรไบโอติกของศูนย์ฯ ในงานสัมมนาจะมีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ มี่ความหวังที่เอาผลจากการแลกเปลี่ยนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโปรไบโอติกในประเทศไทยต่อไปตอนที่ 1/4

ตอนที่ 2/4

ตอนที่ 3/4

ตอนที่ 4/4

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,