พื้นที่ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่ของจังหวัด และสับปะรดบ้านสาก็มีรสชาติหวาน เนื้อฉ่ำสีเหลืองใส เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค จังหวัดลำปางจึงร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดบ้านสานอกฤดูกาล ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP

โดยหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรกรบ้านสา สามารถผลิตสับปะรดนอกฤดู ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย รองรับตลาดผลผลิตนอกฤดูอย่างเพียงพอ และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านสา ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดท้องถิ่น ที่มีคุณลักษณะและมีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรได้ถึง 1,000,000 บาทต่อปี อีกทั้งยังเกิดกลุ่ม Young Smart Farmer บ้านสา และเครือข่ายเกษตรกรที่มาช่วยกันทำงาน และพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,