สวทช. ร่วมกับบริษัทห้าตะขาบ ซิมเทียนฮ้อ จำกัด ทำวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตยาอมแก้ไอแผนโบราณตราตะขาบห้าตัว ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น และพัฒนาวิธีการเตรียมวัตถุดิบยา สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตยาแก้ไอในรูปแบบสเปรย์น้ำ รวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สามารถลดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของคออักเสบได้มากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 5 นาที

ผลงานวิจัยดังกล่าว มีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของยาแก้ไอตราตะขาบห้าตัว รองรับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสู่สากลได้มากยิ่งขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , ,