ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC สวทช. พัฒนา “ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม” เพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม smart factory IoT 4.0 เป็นการใช้เทคโนโลยี และระบบ SCADA ควบคุมการทำงานประสานระบบเครือข่าย ethernet ทำงานร่วมกับแขนหุ่นยนต์ โดยเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลบนคลาวด์ได้แบบเรียลไทม์

โดยชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรมนี้ เป็นชุดสาธิตการประกอบสินค้า การผลิตแบบอัตโนมัติ สามารถจัดอบรมการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป เรียนรู้การควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วย PLC ในอุตสาหกรรม การใช้งานหุ่นยนต์และการสื่อสารในระบบอัตโนมัติ และเรียนรู้การใช้งาน SCADA แสดงผลและการวิเคราะห์ประสิทธิผลของเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,