กรมควบคุมมลพิษและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือทางแบบจำลองคณิตศาสตร์เฉพาะทางด้านมลพิษอากาศ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อรองรับการทำงานของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านมลพิษอากาศ โดยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center) หรือ ThaiSC สวทช. สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ HPC ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล ทำให้การคำนวณเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ทำได้เร็วขึ้นถึง 15 เท่า จากเดิมที่ใช้การเวลาในการคำนวณ 11.5 ชั่วโมง ลดลงเหลือเพียง 45 นาที และสามารถรองรับการคำนวณเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ล่วงหน้า 3 วัน

 

Tags: , , , , , , , , ,