ทีมวิจัย สวทช. พัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ “หอมสยาม” พันธุ์ข้าวหอมต้นเตี้ย ผลผลิตสูง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากการหักล้ม และลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยว และมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้ และโรคไหม้คอรวงได้ดี เมื่อเทียบกับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ช่วยลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคลงได้มาก และยังมีคุณภาพการหุงต้มใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 อีกด้วย

จากการนำไปปลูกทดสอบในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.ศรีสะเกษ ในปี 2563 พบว่าได้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 2.1 เท่า จึงได้ขยายผลการปลูกทดสอบกับเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน และภาคะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัดต่อในปี 2564 ซึ่งมีการตอบรับที่ดีจากเกษตรกร ถือเป็นพันธุ์ข้าวใหม่ที่จะช่วยยกระดับรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอหนังสือรับรองพันธุ์พืช ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,