AI for Thai เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้รับการบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย เนคเทค สวทช. จึงได้ดำเนินโครงการ AI for Thai แพลทฟอร์ม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิดสัญชาติไทย

รวบรวมผลงานวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่เข้าใจความเป็นไทยในเชิงลึก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ภาษา รูปภาพและการสนทนา รวมทั้ง BCG economy Model เศรษฐกิจยุคใหม่อีกด้วย การประยุกต์ใช้งาน AI for Thai ครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเกษตรอัจฉริยะ , ด้านความมั่นคงปลอดภัย, ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการแพทย์, ด้านธุรกิจ

AI for Thai ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะ และการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล อันเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการด้านปัญญาประดิษฐ์ของไทย ให้มีศักยภาพโดดเด่น ไม่แพ้ใครในโลก กระทรวงแห่งโอกาส กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งอนาคต

 

Tags: , , , , , ,