สวทช. พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ “NSTDA Startup” เพื่อเป็นกลไกในการขยายผลงานวิจัย สวทช. ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนนักวิจัยหรือบุคลากร สวทช. เข้าร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ในการปั้นโมเดลธุรกิจจากผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ของ สวทช. เพื่อก้าวไปสู่การร่วมจัดตั้งเป็นบริษัทดีปเทคสตาร์ตอัป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งการสร้างความเจริญเติบโตและความมั่นคงของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปัจจุบัน มีดีปเทคสตาร์ตอัปจากโครงการ NSTDA Startup ทั้งหมด 9 ผลงาน ที่ครอบคลุมในหลายสาขาอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสตาร์ตอัปด้าน Biotechnology & BIO Service ด้าน Digital ด้าน Aging Society/Quality of Life และด้านความงามและอาหารเสริม เป็นต้น

 

Tags: , , , , , , , , , , ,