• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์ กับเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์ กับเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

  เครื่องสีข้าวขนาดเล็กนี้ ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก คณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการทดสอบการใช้งาน กับกลุ่มเกษตรกรของ สหกรณ์อินทรีย์เชียงใหม่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการสีข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิ 105 พบว่า ได้ผลดี ได้ปริมาณข้าวกล้องร้อยละ 68-72 สูงกว่าที่สหกรณ์นำไปจ้างสีที่โรงสีอื่นที่ได้ปริมาณข้าวกล้องเพียงร้อยละ 64

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เซรามิคปลอดภัยด้วยสูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เซรามิคปลอดภัยด้วยสูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว

  เซรามิกส์ สูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว สามารถเผาได้ที่อุณภูมิต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดใช้พลังงานได้ การทดสอบหาสารตะกั่ว และแคดเมียมทำได้ โดยนำภาชนะเซรามิกส์ที่ต้องการทดสอบ มาล้างด้วยน้ำยาล้างจานทั่ว ๆ ไป แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นตามลำดับ เพื่อให้ไม่มีสารปนเปื้อนบนภาชนะ ที่จะทดสอบมากที่สุด รอให้แห้ง แล้วรินกรดแอซิตริก ลงบนภาชนะที่จะทดสอบให้เต็ม แล้วนำเข้าตู้ที่ห่อ หุ้มด้วยสีดำ ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วนำกรดแอซิตริก ที่อยู่ในภาชนะที่จะทดสอบ เข้าเครื่องวิเคราะห์ หาสารตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรค

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรค

  ในงานวิจัยได้รวบรวมพันธุ์แตงกวา 615 สายพันธุ์ ใน 53ประเทศ ธรรมชาติของแตงกวาถ้าโดนแสงเยอะหรือมีช่วงแสงโดยเฉพาะในฤดูร้อนมากกว่า 12 ชั่วโมงมักจะออกเป็นดอกเพศผู้ นี่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทย โดยปกติแตงกวาจะมีทั้งดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียในต้นเดียวกัน ในขณะนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์ให้มีแต่ดอกเพศเมียได้แล้ว (ดอกเพศเมียจะพัฒนาไปเป็นผล) และได้นำพันธุ์เหล่านี้มาให้เกษตรกรปลูกกันแล้ว และสามารถปลูกได้ในทุกฤดู

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การคัดเลือกพันธุ์และการแปรรูปพริกในเมืองไทย

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การคัดเลือกพันธุ์และการแปรรูปพริกในเมืองไทย

  ในปี พ.ศ. 2549 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สนับสนุนการจัดทำโครงการจัดการเชื้อพันธุกรรม และการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีปริมาณสารเผ็ดสูง ปัจจุบันโครงการรวบรวมพันธุ์พริกเผ็ด จากแหล่งเชื้อพันธุกรรมทั่วโลก และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ จำนวน 752 พันธุ์

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เทคนิคการขยายพันธุ์โคนม เพื่อเกษตรกรไทย

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เทคนิคการขยายพันธุ์โคนม เพื่อเกษตรกรไทย

  รายการที่นำไปรู้จักกับ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสาขาต่างๆ ของนักวิจัยไทย ที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ในการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ

  continue reading »