ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญอย่างมาก ที่ทางโรงพยาบาลในประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการคิดนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนานวัตกรรมในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนานวัตกรรมได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนแก้ปัญหางานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผ่านกลไกสนับสนุนต่างๆ อาทิเช่น เรื่องของการให้ทุนพัฒนาต้นแบบ, เรื่องให้ทุนวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน รวมถึงทุนสำหรับการนำไปทดลองใช้จริง กับกลุ่มผู้เข้ารับบริการ เป็นต้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,