Smart processing and packaging ครอบคลุมพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร Smart packaging เพื่อเก็บรักษาและคงคุณภาพของอาหาร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ นอกจากนี้ เป็นการพัฒนาและนวัตกรรม กระบวนการผลิตยาแก้ไอแผนโบราณ โดยประยุกต์ใช้ความองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีชีวกระบวนการ และวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,