Functional food ครอบคลุมการพัฒนาอาหารเฉพาะกลุ่ม อาหารฟังก์ชัน ที่มีคุณสมบัติทางโภชนาการ และลักษณะทางเคมี ทางจุลชีววิทยาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเนื้อสัมผัสอาหารเป็นไปตามที่ต้องการ และคงสภาพอยู่ได้ (คล้ายกับอาหารปกติ) รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกสำหรับผู้ไม่รับประทานเนื้อสัตว์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,