โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (The Promotion of Science and Technology Learning for Schools in Klong Luang, Pathumthani Province) ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

โดยเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลาเรียนรู้ตามนโนบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวางพื้นฐานผู้เรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในฐานะตัวคูณ และส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,