การพัฒนาด้าน Industry 4.0 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการช่วยบริหารจัดการกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าว จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อ วิธีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตนั้น อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) เป็นปรัชญา และแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก การใช้ระบบการผลิตแบบลีน ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง

การนำลีนไปใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำได้ทันที โดยมีต้นทุนดำเนินการไม่มาก อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม และรองรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะทำให้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล มีประสิทธิผลมากขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,