คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล หอการค้าไทย บรรยายหัวข้อ “สถานภาพของอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศ” ในการสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ: ศักยภาพเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Bio-based Industry for Food & Feed Industry) วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 09:45 น. ณ ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,