วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และภาคธุรกิจต่างๆ ในวงกว้าง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูก disrupt จากวิกฤตครั้งนี้ ทั้งจากปัญหา supply chain disruption ในช่วงมาตรการ lockdown รวมไปถึงพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค new normal หลัง COVID-19 จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป เช่น

1) ความปลอดภัยจากการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม “food safety and transparency”

2) ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทางเลือก เช่น อาหารเนื้อสัตว์ทดแทน (alternative meats) ผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกจากพืช (plant-based foods) โดยเฉพาะถั่ว เห็ด สาหร่าย ซึ่งให้โปรตีนสูง ผลิตภัณฑ์นมที่ทำจากพืช (plant-based milk) เช่น ข้าวโอ๊ต หรืออัลมอนด์ หรือผลิตภัณฑ์อาหารปรุงแต่งและเติมสารอาหาร แร่ธาตุ หรือวิตามินต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือรักษาโรคได้

3) การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ unmanned factory และ humanless warehouse โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการพึ่งพาแรงงานคน และลดต้นทุนของภาคธุรกิจในระยะยาว

ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อวางกลยุทธ์การเติบโต และเตรียมความพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อน ประเทศไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,