การสัมมนาหัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ขยับการเรียนรู้ ในโรงเรียน (ชนบท)” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอยางไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น ภายหลังการระบาดอย่างรุนแรงของโรคระบาด Covid-19 ทั่วโลกและประเทศไทยจำเป็นจำมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อให้อารยธรรม วัฒนธรรม กิจกรรมด้านต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และสังคมของมนุษยชาติสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยมีผลกระทบเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับกิจกรรมด้านการจัดการศึกษา นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการปรับตัวอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดการนำและเร่งพัฒนาเทคโนโลยี วิธีการใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนทั่วโลกยังสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,