Tiny Fish Make Eyes at Their Killer
การมีชีวิตอยู่รอดจนกระทั่งสามารถสืบพันธุ์มีลูกหลานมีหลานได้ ถือเป็นความสำเร็จทางวิวัฒนาการ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจึงปรับตัว เพื่อให้อยู่รอดและสามารถสืบพันธุ์ได้ได้ โดยใช้รูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น สัตว์บางชนิดใช้สีสันและแถบสีต่างๆ ในการซ่อนตัว รวมไปถึงการดึงดูดเพศตรงข้ามที่เป็นสปีชีส์เดียวกัน และในสัตว์หลายๆ ชนิด นิยมใช้รูปทรงจุดคล้ายตา หรือ eyespot ในการพรางตัว เราจะไปพบกับงานวิจัยชิ้นใหม่ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเอาตัวรอดด้วยวิธีลับ ลวง พรางของลูกปลา Ambon Damselfish เป็นปลาทะเลขนาดเล็ก ในวงศ์ปลาสลิดหิน อาศัยเป็นกลุ่มเล็กๆ ตามแนวปะการัง โดยการใช้รูปทรงจุด ได้อย่างน่าสนใจ

Scientists Grow a Brain in a Dish
ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้าในสาขา วิศวกรรมเนื้อเยื่อ หรือ Tissue Engineering โดยรายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของการเพาะเนื้อเยื่อ จากอวัยวะที่ไม่น่าจะเพาะเลี้ยงในห้องทดลองได้ เพราะสลับซับซ้อนมากอย่าง “สมอง” ซึ่งงานวิจัยนี้ เป็นผลงานของนักวิจัยจาก สถาบันอณูเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ The Institute of Molecular Biotechnology ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทำให้ได้สมองมนุษย์ที่มีโครงสร้างแบบ 3 มิติ

Safari in Home
คนส่วนมากนั้นคิดว่าฝารองนั่งในห้องน้ำเป็นพี้นผิวที่สกปรกที่สุดในบ้าน แต่แท้ที่จริงแล้ว มีพื้นผิวในส่วนอื่นๆของบ้าน หรือบนอุปกรณ์บางอย่างในบ้านที่สกปรกมากกว่าโดยที่เราคาดไม่ถึง เช่น จากการศึกษาพบว่าบนฝารองนั่งในห้องน้ำมีค่าเฉลี่ยของจำนวนแบคทีเรีย 50 ตัวต่อตารางนิ้ว และพบจำนวนแบคทีเรียบนเขียงที่เราใช้หั่น อาหารในครัว มากกว่าที่พบบนฝารองนั่งในห้องน้ำถึง 200 เท่า และยังมีเครื่องใช้ในบ้านชนิดหนึ่ง ที่มีจำนวนแบคทีเรียมากถึง 10 ล้านตัวต่อตารางนิ้ว หรือเทียบง่ายๆ ว่าสกปรกกว่าฝารองนั่งในห้องน้ำถึง 200,000 เท่า ส่วนเครื่องใช้ชนิดนี้จะเป็นอะไรนั้น ติดตามได้ในรายการ Science News ในตอนนี้ครับ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,