รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำท่านไปพบกับเรื่องราวความพยายามของนักวิจัย ในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้อ้อยคุณภาพดี แถมยังได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาหลายขั้นตอน ตั้งแต่การนำดอกอ้อยมาตัดแต่ง และทำการอบด้วยไอน้ำ เพื่อพร้อมในการผสมพันธุ์ จากนั้นก็นำเข้ากระโจม เพื่อให้ดอกอ้อย ได้ทำการผสมพันธุ์กัน ภายในกระโจม ที่มีความแข็งแรง และปลอดภัย กับการผสมข้ามคู่ผสม

และเมื่อได้เมล็ดพันธุ์อ้อยแล้ว ก็ต้องนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ ไปปลูกในแปลงทดลอง เพื่อทำการคัดเลือก ทั้งในระยะตกกอต่อต้น ระยะสายต้นต่อแถว จนถึงขั้นตอนการขยายพันธุ์ เพื่อนำไปปลูกในแปลงเปรียบเทียบ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วปะเทศ ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดี และมีคุณภาพมากที่สุดนั่นเอง

 

Tags: , , , , , , , , , ,