ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนพลังงานเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนพลังงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ก๊าซชีวภาพ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้พลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ เพราะเป็นการนำของเสียจากชุมชนหรือครัวเรือนรวมถึงขยะเปียกต่าง ๆ มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อเป็นพลังงานใช้ในครัวเรือนได้ โดยรายการนำเสนอความรู้ ประโยชน์ ของการใช้ก๊าซชีวภาพ การคัดเลือกประเภทของของเสีย เพื่อนำไปผลิตก๊าซชีวภาพ

รวมทั้งขั้นตอนการทำถังหมักก๊าซชีวภาพซึ่งสามารถทำได้เองทั้งในระดับชุมชนหรือระดับครัวเรือน การดูแลและรักษาถังหมัก การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เช่น ที่เทศบาล ต.เด่นชัย จ.แพร่ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ซึ่งคุณครูได้ทำโครงการถังหมักแก๊สชีวภาพขึ้น นอกจากจะเป็นการลดขยะ ของเสียภายในโรงเรียนแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานด้วย

 

Tags: , , , , , , ,