การเสวนาหัวข้อ “ร่วมสร้างนวัตกรรมอาหาร ถอดบทเรียนหุบเขาอาหารจากต่างแดนสู่เมืองเหนือ” เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้าน Food Valley จากประเทศเนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และเกาหลี ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมให้เชียงใหม่ก้าวสู่การเป็น Food Valley ของจังหวัดเชียงใหม่

และโครงการ iTAP สวทช.ภาคเหนือ ในงานประชุมประจำปี 2556 สวทช.ภาคเหนือ “ยกระดับการให้บริการ สร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น” วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:30 – 16:30น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ตอนที่ 1


ตอนที่ 2

 

Tags: , , , , , , , ,