การทำเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทย มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเพิ่มผลผลิตในการเกษตรกรรม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การทำเกษตรกรรม มีความแม่นยำ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้การทำเกษตรกรรม มีความมั่นคงและยั่งยืน ผลผลิตได้มาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด และได้มูลค่าเพิ่มของสินค้ามากขึ้น

คุณสมบัติและรูปแบบการใช้งานระบบตรวจวัด เพื่อการทำเกษตรกรรม เป็นระบบซึ่งทำหน้าที่เฝ้าตรวจสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบในการทำเกษตรกรรม อันได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในดิน ปริมาณแสง เป็นต้น เพื่อทำการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ ตามลักษณะความต้องการของการทำเกษตรกรรมแต่ละแบบให้เหมาะสม อีกทั้งยังทำหน้าที่เก็บข้อมูล และส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลการเกษตรกรรม ทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ภายหลัง เพื่อสร้างระบบเตือนภัย ระบบทำนายผลผลิต ที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

Tags: , , , , , , , ,