เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการศัลยกรรมประเภทต่างๆ เช่น การผ่าตัดกะโหลกศรีษะ ใบหน้า ขากรรไกร หรือความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยเอ็มเทค ได้ร่วมมือกับศัลยแพทย์ชั้นนำจากสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งในประเทศ นำเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากศัลยแพทย์ไทย โดยมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในงานด้านศัลยกรรมเสริมสร้างส่วนบกพร่อง และศัลยกรรมเสริมความงาม

ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ดีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาในทางการแพทย์ และวิศวกรรม ชีวการแพทย์ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีไปสู่ส่วนภูมิภาคของประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ผู้ป่วยคนไทยในส่วนต่างๆของประเทศ ตลอดจนการช่วยพัฒนาศักยภาพแขนงหนึ่งทางการแพทย์ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป

และนอกจากนี้ต้นแบบทางการแพทย์ ยังเป็นประโยชน์ต่อการปรึกษา การรักษาของคณะแพทย์ที่ผ่าตัด การศึกษาของนักศึกษาแพทย์ และสำหรับผู้ป่วยและญาตินั้น จะช่วยให้ผู้ป่วย หรือญาติ เข้าใจถึงลักษณะการผ่าตัดได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , ,