พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประสบปัญหาดินเค็ม ทำให้เกษตรไม่สามารถทำการเกษตรได้ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยไบโอเทค มุ่งหวังพัฒนางานวิจัยเพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม รวมทั้งคืนความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้ด้วย การส่งเสริมการปลูกพันธุ์พืชที่ผ่านการวิจัย และทดลองแล้วว่ามีความสามารถทนต่อสภาพดินเค็ม เช่น ยูคาลิปตัส และข้าว เป็นต้น นอกจากเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กลับคืนมาแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

 

Tags: , , , , ,