ไม้ยางพารา นับเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญยิ่งของประเทศ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ตั้งแต่สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ไปถึงการจัดทำของที่ระลึกขนาดเล็กๆ รวมถึงของเด็กเล่น เป็นต้น ดังนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา จึงเป็นอุตสาหกรรม ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งใน และต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ไม้ยางพารา นับเป็นทรัพยากรที่มีความทนทานตามธรรมชาติต่ำ ถูกทำลายด้วยแมลง มอด และราได้ง่าย รวมถึงเป็นไม้ ที่มีปริมาณแป้งและน้ำตาลสูง จึงกลายเป็นอาหารของพวกแมลง และเชื้อรา

จากความร่วมมือในการวิจัย ระหว่าง สวทช. และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการนำน้ำส้มควันไม้ ที่เป็นสารกลั่นได้จากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงของสารตกค้าง มาใช้ในการรักษาสภาพเนื้อไม้ยางพารา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ทั้งในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ในการป้องกันศัตรูทำลายเนื้อไม้

 

Tags: , , , , , , , ,