ในเที่ยวบินสภาวะไร้น้ำหนักครั้งนี้ นอกจากเยาวชนไทยทั้ง 4 คน จะได้นำโครงงานที่พวกเขาคิดค้นขึ้นไปทดลองแล้ว ทางแจกซ่าก็ยังได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 ทีม รวมถึงเยาวชนญี่ปุ่นอีกหลายทีม ให้นำการทดลองมาทดสอบบนสภาวะไร้น้ำหนักเช่นเดียวกัน เยาวชนไทยจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดด้านงานวิจัยในอวกาศของเพื่อนประเทศอื่นๆ รวมถึงเห็นพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์อวกาศของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,