อ. จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แนะนำชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ GOGO Board สำหรับการทำกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ในการสัมมนาเรื่อง “สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:00–12:00 น. ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย

การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสอนให้นักเรียนได้ฝึกออกแบบ และเรียนรู้การกำหนดหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน และยังฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างกระบวนการคิด ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการสังเกต ค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของโครงงาน GOGO Board เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างโครงงานทางระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ แล้วเอาค่าที่อ่าน ได้ไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น การทำโครงงานเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โครงงานแบบจำลองที่จอดรถอัตโนมัติ โดยผู้เข้าชมจะได้ชมการสาธิตการประยุกต์ใช้งาน GOGO Board เข้ากับโครงงานคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์ โครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย GOGO Board

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,