เสวนาเรื่อง “โอกาสและอนาคต ในอาชีพสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (S&T careers opportunity and Future)” วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:00-11.30 น. ห้องประชุม Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)

เวทีเสวนาของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เดินทางด้วยความมุ่งมั่นจนกระทั่งประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ของผู้ปกครอง นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ว่าอะไรทำให้ อาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักบริหารนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลายเป็น ทุนมนุษย์ล้ำค่าของสังคมโลกในอนาคต พบกับผู้ดำเนินรายการที่คลุกคลีกับอาชีพสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมวิเคราะห์ แบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางอันยิ่งใหญ่ของการก้าวผ่านความยาก ความไม่รู้ ความเชื่อที่แตกต่างของสังคม โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพและหน้าที่ ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันได้แก่ เจ้าของธุรกิจรับทำวิจัยมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทระดับโลก ศาสตราจารย์นักวิจัยเจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิจัยมืออาชีพผู้คิดค้นนวัตกรรมการจัดการน้ำในอุตสาหกรรม

การเสวนา “ S&T Careers opportunity and Future “ ไม่เพียงช่วยสร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสให้เรียนรู้ถึงทางเลือกอาชีพในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ไม่เคยคิดมาก่อนคุณสัญชัย ทองจันทรา (1)
Engineering Director บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด


ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น (1)
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข (1)
นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ (1)
เจ้าของบริษัท ซีดีไอพี ประเทศไทยจำกัด ธุรกิจ รับจ้างวิจัยพัฒนาผลิตภันฑ์


คุณสัญชัย ทองจันทรา (2)
Engineering Director บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด


ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น (2)
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข (2)
นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ (2)
เจ้าของบริษัท ซีดีไอพี ประเทศไทยจำกัด ธุรกิจ รับจ้างวิจัยพัฒนาผลิตภันฑ์


ถาม-ตอบ (1)


ถาม-ตอบ (2)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,