คุณฤทัย จงสฤษดิ์ บรรยายเรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ในการสัมมนาเรื่อง “สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:00–12:00 น. ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,