วิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการคลัง ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ และประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ให้เกียรติบรรยายถึงแนวโน้มตลาดทุนของไทย การระดมทุนและการเรียนรู้โอกาสของธุรกิจนวัตกรรม เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนและกลุ่มนักลงทุน ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 อาคาร NECTECตอนที่ 1/9


ตอนที่ 2/9


ตอนที่ 3/9


ตอนที่ 4/9


ตอนที่ 5/9


ตอนที่ 6/9


ตอนที่ 7/9


ตอนที่ 8/9


ตอนที่ 9/9

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,