การสีข้าว มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟูมฟักระหว่างการเพาะปลูก เพราะข้าวสารที่ผ่านการขัดสีจะจำหน่ายได้ราคาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวเปลือกที่นำมาสี และคุณภาพการสีข้าวว่า ได้ข้าวสารที่สมบูรณ์เต็มเมล็ด และมีสีขาวสม่ำเสมอตามมาตรฐานหรือไม่

การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในประเทศไทย และการวิจัย พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดโลกแล้ว การสีข้าวให้ได้ข้าวสารเต็มเมล็ด มีสีขาวสม่ำเสมอได้มาตรฐาน ยังช่วยให้ผู้ประกอบการขายข้าวได้ราคาดี และสามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรได้ในราคาสูงขึ้นด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,