การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคมากมายเช่นนี้ นับเป็นความท้าทายที่ยากยิ่งของชาวนาไทยปัจจุบัน การปลูกข้าวด้วยวิธีเดิม อาศัยเพียงฟ้า ฝน และความสมบูรณ์ของดินเป็นตัวขับให้ข้าวผลิรวงงามดังเช่นที่ผ่านมาคงไม่เพียงพอต่อไปอีกแล้ว อนาคตข้าวไทย จะเป็นอย่างไรนั้น เชื่อว่าคำตอบของคำถามนี้คงขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของเกษตรกร ที่พร้อมจะเปิดรับเทคโนโลยีปรับกระบวนทัศน์และวิถีการทำนา นักวิจัยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทย และสุดท้ายคือ ประชาชนคนไทยทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ ข้าว ธัญญาหารของแผ่นดินไทย กลับมาผงาดบนเวทีโลกอีกครั้ง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,