ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย สร้างรายได้จากการส่งออกปีละ 1.5-1.9 แสนล้านบาท แต่ที่ผ่านมาการผลิตข้าวยังมีปัญหาหลายด้านที่อาจส่งผลต่อการแข่งขันของประเทศ อาทิ ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ต่ำ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ชั้นดี รวมถึงขาดแคลน เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการปรับปรุงพันธุ์ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมทางการแปรรูปข้าว

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตข้าวไทยทั้งระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,