รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนทุนโครงการ พสวท. ปี 2528

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,