วิถีอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านหนองมัง นอกจาการปลูกข้าวอินทรีย์แล้ว พวกเขายัง “ปลูกผักอินทรีย์” เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมหลังการทำนา สวทช. โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ “โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงสำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก” ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งช่วยให้เกษตรกรปลูกผักได้ดีในหน้าฝน อีกทั้งยังมี ไวรัสเอ็นพีวี ราบิวเวอเรีย แบคทีเรียบีที ผลผลิตจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เพื่อช่วยให้เกษตรกรจำกัดโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ทำให้ทุกวันนี้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์มาก มากกว่า 7 แสนบาทต่อปี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,